Otevření měšťanské školy

Otevření měšťanské školy

Hněvotínská česká menšina se své vlastní školy dožadovala již od roku 1897. Došlo k mnoha pokusům přesvědčit příslušné úřady o udělení povolení ke stavbě budovy, v níž by se české děti mohly vzdělávat ve své mateřštině. Cesta k samotné stavbě ale byla trnitá a dlouhá, až po pěti letech se v roce 1902 uskutečnilo slavnostní zahájení prvního školního roku na české škole. Jejím vedením byl pověřen správce pan Rudolf Žižka. I tak se ozývaly převážně německé hlasy, které žádaly omezení či dokonce uzavření školy.

Situace se začala zlepšovat se vznikem samostatného Československa. Roku 1919 se jednotřídka rozrostla na dvoutřídku, což umožnilo většímu počtu dětí vzdělávat se v rodném jazyce. Zásadní zlom přišel v roce 1924, kdy ministerstvo školství vydalo výnos, který umožnil zřizovat v obcích po celé zemi měšťanské školy. Hněvotín nebyl výjimkou. Vyvstala ale otázka, kam měšťanku umístit. První roky své existence tak škola fungovala v podnájmu – dvě učebny byly v budově německé školy č. p. 101, kde pronájem přišel na 3000 Kč ročně, další třída sídlila v budově č. p. 45 (dnešní DPS) za nájemné 1 500 Kč ročně. Zázemí a školní kanceláře byly v budově Ústřední matice školské č. p. 38 (dům vedle dnešního OÚ), zde byla výše nájmu 2 040 Kč za rok.

Nájmy každým rokem stoupaly, v roce 1928 už se suma za provoz tříd v budově č. p. 101 vyšplhala na 3 600 Kč ročně. Nastal čas na vybudování nové moderní budovy, ve které by našla místní měšťanka zázemí. Stavbou byl pověřen olomoucký architekt a stavitel Ing. Jan Hublík se svou firmou (firma se podílela na stavbě olomouckého krematoria, sám Hublík pak navrhl i budovu Záložny v Příkazech). Práce začaly 9. července 1928, dokončení bylo plánováno na červenec následujícího roku. Celkové náklady se vyšplhaly na 1,5 milionu korun.

Plán se podařilo dodržet! Během léta 1929 byla škola dostavěna a 1. září tak mohlo proběhnout slavnostní otevření budovy a zahájení školního roku. Na tuto událost se sjeli lidé z celého okolí a také řada vysoce postavených osobností tehdejší doby. Akci zahájil slavnostní průvod od budovy č. p. 101 k nové budově č. p. 250, přítomni byli hudebníci hrající fanfáry ze Smetanovy „Libuše“, pěvecký sbor Žerotín se postaral o pěvecký doprovod. Z balkónu nové budovy promluvila řada řečníků, např. olomoucký starosta Dr. Richard Fischer, místostarosta Hněvotína Jan Sigmund, starosta Topolan Hynek Prucek, školní inspektor Kazimír Šitavanc a zástupci spolků Sokol či Orel. Šitavanc následně jako zástupce Ministerstva školství a národní osvěty předal řediteli školy Antonínu Novotnému symbolický klíč od nové školy. Nad obcí zakroužily letouny „Masarykovy letecké ligy“ a shodily nad školou květinový věnec, který byl následně připevněn na novou budovu. Po zaznění hymny byly ukončeny projevy a lidé se mohli přesunout na prohlídku interiérů, po které následoval koncert.

Měšťanku v Hněvotíně navštěvovali žáci nejen z Hněvotína, ale i z blízkého okolí – z Topolan, Ústína, Těšetic, Luběnic, Lutína, Olšan, Žerůvek nebo Nedvězí. Kvůli nim byla v roce 1930 zřízena autobusová doprava, která žáky z těchto vesnic do školy svážela, a staral se o ni pan Karel Páleník z Luběnic. Náklady hradili rodiče žáků a okolní obce.

Měšťanskou školu čekalo po jejím otevření v roce 1929 pouze šest let výuky českých dětí, v roce 1935 ji navštěvovalo až 250 žáků. Po obsazení Československa Německem v roce 1939 byla místní měšťanka zrušena. Budovu zabrali Němci, kteří si v ní zřídili klubovny pro své spolky, učebny německé školy a kanceláře. Čeští žáci museli po dobu války navštěvovat provizorní měšťanskou školu v Těšeticích.

Po válce se škole zase začalo opět blýskat na lepší časy. V červnu 1945 zažádal MNV Ministerstvo školství a národní osvěty o obnovení občanské školy v obci. Z dochovaného dopisu můžeme citovat: „NV v Hněvotíně žádá o obnovení státní občanské školy v Hněvotíně. Tato škola byla zřízena min. školství a nár. osvěty v roce 1924 na podporu českého živlu v německém ostrůvku západně od Olomouce. V roce 1929 byla vybudována a svému účelu slavnostně předána výstavná budova školy. 31. srpna 1939 byla tato škola Němci zrušena a v budově umístěna německé obecná škola a dívčí pracovní tábor.“ Výboru bylo vyhověno a po úklidových pracích byla škola 9. září 1945 opět slavnostně otevřena. Od té doby poskytuje nejen hněvotínským dětem vzdělání až do dnešních dní.

  Prosím čekejte...