Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

POVINNÉ INFORMACE

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě

Oficiální název:
Obec Hněvotín

Důvod a způsob založení:
Obec Hněvotín (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených dalšími zákony. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů a při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a dalších normách právního řádu České republiky.

Organizační struktura:
Zastupitelstvo

Kontaktní spojení:
příklad: viz Kontakty

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
5423811/0100

Identifikační číslo organizace (IČ):
00298913

Daňové identifikační číslo (DIČ):
CZ00298913

Údaje o schváleném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok:
Rozpočet obce

Místo a způsob, jak získat příslušné informace:
telefonicky podaná žádost (585 944 808), písemně podaná žádost (Obecní úřad Hněvotín, 783 47 Hněvotín 47), elektronicky podaná žádost (obec@hnevotin.cz), žádost o poskytnutí informací (formulář)

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět apod.:
Obecní úřad Hněvotín, 783 47 Hněvotín 47, obec@hnevotin.cz

Opravné prostředky:
Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta a zastupitelstvo. Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Olomouckého kraje. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou. Došlo-li rozhodnutím OÚ či orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

Formuláře:
viz. Formuláře ke stažení

Popisy postupů (návody pro řešení životních situací):
naleznete na Portálu veřejné správy.

Přehled nejdůležitějších předpisů:

Nejdůležitější používané předpisy

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 395/2001 Sb., ústavního zákona č. 448/2001 Sb., ústavního zákona č. 395/2001 Sb., ústavního zákona č. 515/2002 Sb., ústavního zákona č. 319/2009 Sb., ústavního zákona č. 71/2012 Sb. a ústavního zákona č. 98/2013 Sb.
 • Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) – s účinností od 1.7.2016.
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu 
 • Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Sazebník úhrad za poskytování informací:
viz Sazebník

Výroční zpráva podle zákona:
viz Závěrečný účet obce

Seznam organizací:
viz Organizace a spolky v obci

  Prosím čekejte...