Nález jeskyně ve Skalách

Nález jeskyně ve Skalách

O tom, že se v blízkosti Hněvotína nachází jeskyně, neměl nikdo ani tušení až do 7. prosince 1925. Tehdy se zaměstnancům lomu v dnešních Skalách při jednom z odstřelů podařilo odkrýt vchod do tohoto záhadného podzemního prostoru. O překvapivém objevu se zmiňuje i naše nejstarší dochovaná kronika: „…byla objevena v lomech u Hněvotína jeskyně, která vzbudila v okolí a v časopisech více pozornosti, než ve skutečnosti zasluhovala…její délka obnáší 17 m, klesala do hloubky 12 m. Uvnitř byly nalezeny krápníky…avšak byly z větší části poškozeny blízkou střelbou.“

Na průzkum jeskyně byl vyslán ten nejpovolanější – tehdejší 22letý asistent Geologického ústavu brněnské Masarykovy univerzity RNDr. Josef Augusta. Je nutno připomenout, kdo vůbec Josef Augusta byl. Významný paleontolog, vysokoškolský pedagog a spisovatel. Ve třicátých letech navázal spolupráci s malířem Zdeňkem Burianem a společně sepsali řadu knih s pravěkou tématikou, kterým se dařilo jak u nás, tak v zahraničí. Po válce obdržel profesorský titul a léta byl vedoucím katedry paleontologie na PřF UK v Praze. Jako odborník ve svém oboru spolupracoval také na natáčení kultovního filmu Cesta do pravěku režiséra Karla Zemana.

A právě Augustovým hlavním úkolem se stalo jeskyni prohlédnout a podrobně popsat. Kopii tohoto spisu o jeskyni máme dodnes uloženou v archivu OÚ, můžeme tak z ní v mnohém vycházet. Augusta jeskyni situuje do jižní části vápencového lomu a v základě ji popisuje takto: „Chodba jest 14 m dlouhá a velmi úzká, v nejširším místě dosahuje 1 m šířky. Vchod do jeskyně byl v době mé návštěvy /16. 12. 1925/ velmi úzký a příkře spadal do hloubi;“ 

V práci je poměrně přesně popsána Augustova cesta do útrob jeskyně. Po 4 metrech od vstupu začala být jeskyně úzká natolik, že se dál dalo dostat pouze plazením. Strop byl v těchto místech vysoký pouhého půl metru. Na dně se povalovala suť a odstřelné kameny, které se do prostor sesypaly. Po pár metrech začala být dutina prostornější, strop dosahoval do výšky až 3 metrů. Augustově pozornosti neunikly počínající krasové jevy: „Stěny jeskynní jsou pokryty vrstvou krystalického vápence a maličkými krápníčky, z nichž největší dosahují asi 2 až 3 cm při šířce 1/2 až 1 cm; zcela výjimečné šířky, asi 4 cm, nalezl jsem stalagmit na velikém balvanu na konci jeskyně; tento nebyl však vyšší než 3 cm.“ Z dalších krasových jevů doktor zmiňuje počátek vytváření tzn. krápníkových záclon či krasových vodopádů. Na stropu jeskyně byly pozorovatelné komíny vyhloubené vodou a směřující k povrchu.

Poslední část Augustovy práce má vcelku tajemné vyznění: „Ve výši 4 až 5 m nad vchodem do jeskyně nacházíme úzký otvor, který snad představuje vchod do jiné, nové dutiny vyššího patra, které pak komíny bylo by spojeno s patrem dolejším. Nepřístupnost zamezuje bližší probádání.“ Nicméně k dalšímu probádání po Augustově návštěvě již zřejmě nedošlo. Kronika obce zmiňuje, že dal správce lomu z bezpečnostních důvodů pokyn k uzavření a zasypání vchodu do jeskyně. Všechna další neobjevená tajemství tak zůstala zasypána pod zemí.

Dle zjištění doktora Augusty máme co do činění s malým jeskynním systémem v počátečním stádiu krasové výzdoby. Doktor se k celému objevu staví spíše skepticky, dle něj nelze očekávat velké podzemní prostory, protože „mocnost místních střednodevonských vápenců je celkem nepatrná“. Nicméně na závěr svého pojednání doporučuje, že by bylo vhodné hlásit veškeré další objevy podzemních prostor během těžby a také by bylo vhodné zamezit poškozování malých krápníků. Co kdyby přeci jen šlo o počátek dalších, dosud neznámých, podzemních prostor?

Ať to bylo, jak to bylo, my už se to dnes nedozvíme. Ve Skalách byste jeskyni hledali marně. Vchod byl zasypán natolik důkladně, že se dnes můžeme jen dohadovat, kde se tehdy nacházel. Příběh hněvotínské jeskyně zmizel v propadlišti času a tiše vyčkává na nové speleologické nadšence, kteří se pokusí tajemství odhalit.

  Prosím čekejte...